Điạ chỉ: Tổ 9- Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 02432127260

Email: mnbacbien@longbien.edu.vn

Mô tả:

Phó hiệu trưởng

Đặng Thị Thu Hà
Đặng Thị Thu Hà

Ngày sinh: 3/4/1971

Dân tộc: kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Quản lý

Điện thoại cơ quan: 02432127260

Điện thoại riêng: 0975385488

Email liên lạc: dangha0304@gmail.com

Nguyễn THị Thu Hường
Nguyễn THị Thu Hường

Ngày sinh: 20/2/1983

Dân tộc: kinh

Quê quán: Bồ Đề - LOng Biên - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Quản lý

Điện thoại cơ quan: 02432127260

Điện thoại riêng: 0975385488

Email liên lạc: thuhuongbb83@gmail.com

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Thư
Nguyễn Thị Ngọc Thư

Ngày sinh: 7/12/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Quản lý

Điện thoại cơ quan: 02432127260

Điện thoại riêng: 0915555236

Email liên lạc: ntnthu85@gmail.com