Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!

Điạ chỉ: Tổ 9- Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 02432127260

Email: mnbacbien@longbien.edu.vn

Mô tả:

Phó hiệu trưởng

Đặng Thị Thu Hà
Đặng Thị Thu Hà

Ngày sinh: 3/4/1971

Dân tộc: kinh

Trình độ: Đại học

Vị trí công tác: Quản lý

Điện thoại cơ quan: 02432127260

Điện thoại riêng: 0975385488

Email liên lạc: dangha0304@gmail.com

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Thư
Nguyễn Thị Ngọc Thư

Ngày sinh: 7/12/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí công tác: Quản lý

Điện thoại cơ quan: 02432127260

Điện thoại riêng: 0915555236

Email liên lạc: ntnthu85@gmail.com

Địa chỉ: Tổ 9, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Email: mnbacbien@longbien.edu.vn

Điện thoại:  0243. 21.27. 260

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Thư